***தமியன்*** Blog Tamil Nadu News இவன் கைகூலி வாங்குகிரான்
Tamil Nadu News

இவன் கைகூலி வாங்குகிரான்

எல்லாம் நன்றாக இருந்தும் இவன் கைகூலி வாங்குகிரான். ஆனால் இவனொ ஒற்றை கால் இல்லமலும் உலைத்து சம்பாதிக்கிரான்.அரசாங்கம் நல்ல சம்பலம் கொடுத்தும் இவர்கலுக்கு லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கமுடியாது.
By: Nizar Deen

Exit mobile version