***தமியன்*** Blog Tamil Nadu News நீ என்பதால் வாழ்கிறேன்
Tamil Nadu News

நீ என்பதால் வாழ்கிறேன்

ந்தன் அன்பை அள்ளி கொண்டு
தூரே சென்று வாழ்த்தி வாழும்
என் மன்னவனே வாழ்த்தியது
நீ என்பதால் வாழ்கிறேன் இல்லை
உன் நினைவோடு மரணத்தை
அணைத்திருப்பேன்

-anish Kumaran Kumaran

Exit mobile version