***தமியன்*** Blog Tamil Nadu News புன்னகை…
Tamil Nadu News

புன்னகை…

சில புன்னகை காயபடுத்தும்…

சில புன்னகை கற்றுகொடுக்கும்…

நீ கற்றுகொடு…

காயபடுத்தாதே…!
By: Arivalakan Palanichamy

Exit mobile version